Danka Popović

Danka Popovič

master defektolog-logoped

 

Danka Popović, rođena 11.12.1989.godine u Beogradu.
2008.godine završila je Medicinsku školu “Beograd”, u Beogradu. 2014.godine diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, smer logopedija i dobila zvanje diplomirani defektolog logoped, a zatim završila i Master akademske studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, 2015. godine braneći master rad pod nazivom „Akustička struktura glasa kod dece sa izraslinama na glasnicama“ i stekla akademski naziv MASTER DEFEKTOLOG LOGOPED.

Svoj profesionalni rad je započela u okviru pripravničkog staža i u periodu od septembra 2014.- septembra 2015. godine radila je na „Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju” Kliničkog centra Srbije u Beogradu (na odeljenju za fonijatriju) i u „Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju ”Prof.dr Cvetko Brajović” (na odeljenju za razvojne govorno- jezičke poremećaje, odeljenju za psihofiziološke poremećaje i odeljenju za afazije i poremećaje fluentnosti).

Tokom rada je aktivno učestvovala u sprovodjenju fonijatrijske rehabilitacije kod pacijenata sa poremećajima glasa i rehabilitacije laringektomisanih pacijenata i u dijagnostici, tretmanu i prevenciji govorno jezičkih poremećaja, afazija, psihofizioloških poremećaja , poremećaja ritma i tempa govora kod dece.

Radeći sa stručnjacima iz različitih specijalističkih polja, stekla je praksu iz različitih oblasti logopedije i usavršila je svoje kolegijalne odnose i rad u timu.

Položila je stručni ispit za zdravstvenog saradnika pri Ministarstvu zdravlja 2015.godine.

Od juna 2016.godine svoj profesionalni rad je nastavila u Predškolskoj Ustanovi „Čika Jova Zmaj”, Vozdovac , radeći kao stručni saradnik logoped.

Učestvovala je na brojnim konferencijama, simpozijumima , akreditovanim programima, obukama stručnog usavršavanja i pohađala seminare iz različitih oblasti i na taj način jačala svoje kompetencije iz oblasti logopedije.

 


Logoped je stručnjak koji se bavi svim aspektima govora i jezika, pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom i tretmanom dece sa poremećajima verbalne komunikacije.

Rad logopeda je zasnovan na opservaciji, dijagnostici i tretmanu koji su usmereni na prevazilaženje teškoća u govorno-jezičkim, kognitivnim, senzo-motornimi socio-emocionalnim deficitima.

Logoped pruža podršku razvoju deteta od najranijeg uzrasta:

  • Pružanjem uslova i podsticaja za razvoj govorno-jezički hsposobnosti ;
  • Podršku vaspitnoj funkciji porodice;
  • Podršku daljem vaspitanju i obrazovanju i uključivanju u društvenu zajednicu;
  • Podršku razvijanju potencijala deteta kao pretpostavke za dalji razvoj društva i njegov napredak;

Dokazano je da rana stimulacija deteta može da poveća inteligenciju kod deteta čak 30%! Zamislite dete koje ima odredjenih poteškoca u primanju tih stimulacija, koliko propusti vremena dok roditelji prepoznaju problem, prihvate ga, upute se pedijatru…

Rana stimulacija podrazumeva period od rodjenja do treće godine. Dete se stimuliše u svim aspektima razvoja kroz uslovljavanje igrom.

Detekcija i dijagnostika stečenih glasovnih govorno-jezičkih poremećaja, mucanja, usporenog psihomotornog razvoja, poremećaja pervazivnog spektra, teškoće u učenju, poremećaja sluha, vida, cerebralne paralize i drugih neuroloških poremećaja kod dece.

 

https://5.imimg.com/data5/NW/DD/GLADMIN-23111971/child-speech-delay-treatment-500x500.jpg