Dejan Živanović

Dejan Živanović

Dejan Živanović je rođen 1975. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i Medicinsku školu. Akademsko obrazovanje je stekao završivši master studije zdravstvene nege na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, kao i osnovne akademske studije zdravstvene nege na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci. Doktorand je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu iz oblasti javnog zdravlja. Osim akademskih studija, na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu je diplomirao i na osnovnim strukovnim studijama zdravstvene nege i specijalizirao kliničku negu. Ima bogato kliničko, i višegodišnje pedagoško iskustvo u radu sa studentima zdravstvenih nauka. Autor je velikog broja akreditovanih programa za kontinuiranu medicinsku edukaciju, i autor ili koautor naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima. Član je uređivačkog odbora naučno-stručnog časopisa iz oblasti zdravstvene nege i srodnih nauka „Vizija“. Govori engleski, i služi se ruskim jezikom.

 1. Živanović D. Procena bola u kliničkoj nezi (abstract). In: Savremena dijagnostika u medicini: Zbornik radova VII Kongresa Saveza zdravstvenih radnika Vojvodine; 2017 May 18-21; Kladovo, Srbija. Novi Sad: Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije – ogranak Vojvodina; 2017. p. 34. (M62)
 2. Živanović D. Ostvarivanje terapijske komunikacije u kliničkoj nezi (abstract). In: Zbornik radova II Kongresa babica Republike Srbije sa međunarodnim učešćem; 2017 May 20-21; Beograd, Srbija; Beograd: Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika TIM “KME”; 2017. p. 36. (M32)
 3. Živanović D, Ćirić Z. Therapeutic communication in health care. SF Nurs Heal J. 2017; 1:2. (M51)
 4. Ćirić Z, Živanović D, Stojaković N. Ethical aspects of resuscitation in nursing. SF Nurs Heal J. 2017; 1:1. (M51)
 5. Živanović D. Procena kvaliteta života u nezi bolesnika na hemodijalizi. Zdravstvena zaštita. 2017; 46(4):19-26. (M53)
 6. Živanović D, Doronjski A. Etički aspekti kadaverične transplantacije – osvrt na sestrinsku profesiju. Sestrinska reč. 2017; 21(74):27-9. (M53)
 7. Živanović D. Sindrom izgaranja kod medicinskih sestara u odeljenjima intenzivne terapije i njegov uticaj na zadovoljstvo poslom [master teza]. Univerzitet u Novom Sadu: Medicinski fakultet; 2018. (M72)
 8. Živanović D, Ćirić Z, Vlaisavljević Ž. Prednosti i značaj primene supraglotičnih sredstava u kliničkoj nezi. Inspirium. 2017; 18-20:25-30. (M53)
 9. Živanović D. Osnovne karakteristike profesionalnog modela komunikacije sa bolesnicima u jedinicama intenzivne nege. Inspirium. 2017; 18-20:17-20. (M53)
 10. Ćirić Z, Živanović D, Stojaković N. Neželjeni događaji i pojam profesionalne greške u sestrinskoj praksi. Vizija. 2018; 2(1):25-8. (M54)
 11. Živanovic DB, Rakanоvić DM. Clinical considerations of drug management in chronic cardiovascular and respiratory disorders in perioperative healthcare. Hospital Pharmacology. 2018; 5(2): 661-72. (M24)
 12. Vlaisavljević Ž, Živanović D. A nurse is an important factor in increasing organ donation. International Journal of Health Services Research and Policy. 2018; 3(2):91-4. (M51)
 13. Ćirić Z, Božić A, Mikić M, Stojaković N, Živanović D, Vlaisavljević Ž. Perkutana dilataciona traheotomija (abstract). In: Zbornik radova 6. Internacionalnog kongresa Udruženja anestetičara, medicinskih sestara i tehničara intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije u BiH “Puls”; 2018 Sep 21-23; Mostar, Bosna i Hercegovina. Mostar: Centar za kulturu; 2018. (M32)