Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

Prof.ph Jadranka Odović

farmakolog
305647149_2008579022665167_1085542444583090210_n

Jadranka Odović je diplomirala 1994. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1999. i doktorirala 2007. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu.

Dr Jadranka Odović učestvuje u realizaciji praktične nastave diplomskih akademskih studija u zvanju asistenta u Institutu za Analitičku hemiju.

Od 1996. godine, kao saradnik, dr Jadranka Odović učestvuje u projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja, Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2005 – 2010g. 142062 Hemijski fakultet “Sinteza, analiza i aktivnost novih organskih polidentatnih liganada i njihovih kompleksa sa d-metalima”).

Objavila je ukupno 28 radova i saopštenja.

Istraživački interes: Analitička hemija, proučavanje karakteristika biološki aktivnih supstanci, njihova kvalitativna i kvantitativna analiza primenom različitih metoda.

Jezici: engleski