Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

BOLOVANJE RADI NEGE DETETA – OTAC

Kada počinje bolovanje radi nege deteta?
Porodiljsko bolovanje traje tri meseca, računajući od datuma otvaranja bolovanja (45 – 28 dana pre očekivanog termina porođaja). Na porodiljsko bolovanje se nadovezuje bolovanje radi nege deteta.

Da li treba posebno da otvorim bolovanja radi nege deteta?
Ne treba, jer ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege detata, već se ono nadovezuje na porodiljsko bolovanje.
 
\"\"Da li suprug može da otvori “porodiljsko”, odnosno bolovanje radi nege deteta?
Otac ne može da otvori porodiljsko bolovanje, ali može bolovanje radi nege detata. Dakle, po isteku tri meseca od rođenja bebe, brigu o detetu može da preuzme otac, ali pod uslovom da je majka nastavila da radi. Ovo pravo ne može da ostvari otac, ukoliko je majka otakazala ugovor o radu i trenutno je nezaposlena.

Koja je procedura za oca, da otvori bolovanje radi nege deteta?
Potrebno je da prethodno kod svog ginekologa i u svom preduzeću zaključite bolovanje, a zatim vaš suprug da po istoj proceduri kao i vi, otvori bolovanje radi nege deteta. Od dokumenata mu je potrebno:

•  izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka koju izdaje njegov lekar
•  fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu   
•  fotokopija overene zdravstvene knjižice
•  fotokopija obrasca M2 (prijava osiguranja) koja se nalazi kod poslodavca 
•  rešenje poslodavca o pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta
•  sporazum u pisanoj formi između vas i supruga o tome da vi kao majka prenosite bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta

Koliku platu prima otac za to vreme?
Činjenica što je na bolovanju zbog nege deteta otac, a ne majka ne menja ništa, tako da on prima punu platu, dakle 100% svoje prosečne zarade u prethodna tri meseca.