Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

PORODILJSKO BOLOVANJE – BOLOVANJE RADI NEGE DETETA

\"porodiljsko2\"Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, stiču zaposlene žene po ugovoru o radu (neodredjeno ili odredjeno vreme) pod uslovom da je bolovanje otvoreno najkasnije 28 dana pred planiran termin za porodjaj. Porodilja na porodiljskom bolovanju nema obavezu da radi, ali ostvaruje prava na naknadu zarade za celokupno vreme trajanja odsustva. Zaposlena porodilja ostvaruje i druga prava koja pripadaju porodiljama u radnom odnosu. Porodiljsko bolovanje se po automatizmu nastavlja i prelazi u bolovanje radi nege deteta. Zajedno, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta mogu trajati najviše jednu godinu, odnosno 365 dana od dana otvaranja porodiljskog bolovanja, osim u određenim slučajevima, kada mogu trajati i dvostruko duže. Porodiljsko bolovanje uglavnom se odnosi na period od 1 mesec pred porodjaj (priprema za porodjaj) i 2 meseca nakon porodjaja (oporavak od porodjaja) , dok period koji sledi nakon 2 meseca od porodjaja, pripadaju bolovanju radi nege deteta, na koje majke ili očevi imaju pravo ukoliko je dete živorodjeno i ako postoji obaveza nege deteta.

 

Otvaranje porodiljskog bolovanja!\"Резултат

Porodiljsko bolovanje se na osnovu nalaza nadležnog ginekologa može otvoriti najranije 45 dana, a najkasnije 28. dana pret termin za porodjaj. Od trenutka otvaranja bolovanja, budućim porodiljama u tom trenutku sleduje, narednih 365 dana korišćenja prava na porodiljsko bolovanje i bolovanje radi nege deteta koje uglavnom povezano koristi majka deteta. 

 

Vremensko trajanje – porodiljsko bolovanje

Porodiljsko bolovanje najčešće traje od datuma otvaranja do navršena bebina 2 meseca, a zatim se nastavlja bolovanje radi nege deteta u periodu od 9 meseci.

Ukoliki se ne menja nosilac obaveze nege deteta (što je uglavnom majka koja je koristila porodiljsko odsustvo), ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono automatski nadovezuje na porodiljsko bolovanje.

Ukoliko se nosilac obaveze nege deteta menja, tačnije, obaveza nege deteta se prenosi sa majke na oca, onda postoji posebna procedura koju je potrebno da oba roditelja pokrenu kod svojih poslodavaca.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete po redosledu radjanja, i to računajući od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja pred porodjaj.

Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

 

Obračun naknade – porodiljsko bolovanje

\"РезултатNaknada zarade utvrđuje se u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje odsustva, uvećane za minuli rad, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Pun iznos (100%) naknade zarade pripada porodilji pod uslovom da je neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu i po tom osnovu ostvarivala zaradu, ili naknadu zarade, odnosno samostalno obavljala delatnost više od šest meseci neprekidno. Kod isplate bolovanja sa pripadajućim pravom na 100% od osnovne zarade, zagarantovana je minimalna zarada po Zakonu o radu.

Obaveza isplate minimalne zarade-naknade zarade se ne važi u sledećim slučajevima:

– ukoliko je trajanje radnog odnosa bilo  3-6 meseci  pred otpočinjanje porodiljskog bolovanja, tada porodilji pripada 60% od izračunatog iznosa prosečne zarade za 12 meseci unazad.

– ukoliko je trajanje radnog odnosa bilo 0-3 meseca pred otpočinjanje porodiljskog bolovanja, tada porodilji pripada 30% od izračunatog iznosa prosečne zarade za 12 meseci unazad.

 

Otvaranje bolovanja radi nege deteta

Bolovanje radi nege deteta se u kontinuitetu ostvaruje zajedno sa porodiljskim bolovanjem. Konkretno, Bolovanje radi nege deteta, zaposlene porodilje stiču pravo da korste po isteku 3 meseca od otvaranja porodiljskog bolovanja, a u normalnim uslovima, najduže ga mogu koristiti još 9 meseci.

Bolovanje radi nege deteta Majka možete preneti na Oca deteta, pod uslovom da su i majka i otac zaposleni u radnom odnosu kod istog ili različitih poslodavaca.

Otvaranje porodiljskog bolovanja\"Резултат

 

Otvaranje porodiljskog bolovanja?
Porodiljsko bolovanje na osnovu nalaza nadležnog ginekologa treba da otvorite najkasnije 28 dana pre termina za porođaj, jer je to zakonski rok. Međutim, porodiljsko bolovanje regularno možete otvoriti i 45 dana pre termina, ali onda to praktično znači da ćete kasnije biti kraće sa svojom bebom, jer od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja do povratka na posao bolovanje traje tačno 365 dana.

Koliko traje porodiljsko bolovanje?
Porodiljsko bolovanje traje od datuma otvaranja do isteka tačno 3 meseca od dana otvaranja. Porodiljsko bolovanje, prema svojoj nameni, služi za oporavak porodilje od porodjaja. Pravo na porodiljsko bolovanje imaju sve porodilje, bez obzira da li je rodjeno živorodjeno dete ili ne. Nakon porodiljskog bolovanja, automatski se nadovezuje bolovanje radi nege deteta, koje traje još preostalih 9 meseci.

Da li posebno otvaram bolovanje radi nege deteta?

Ne postoji posebna procedura za otvaranje bolovanja radi nege deteta, već se ono samo nadovezuje na porodiljsko bolovanje, i najčešće su u rešenju poslodavca o otvaranju porodiljskog bolovanja, naznačeni datumi trajanja oba bolovanja pojedinačno. Na bolovanje radi nege deteta imaju pravo samo porodilje koje su u porodjaju rodile živorodjeno dete.

Porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju 365 dana, za prvo i drugo dete i to računajući od datuma otvaranja bolovanja, a ne od datuma porođaja.

Koliko traje porodiljsko za treće i četvrto dete?
Za treće i svako sledeće dete, porodiljsko i bolovanje radi nege deteta zajedno traju dve godine, računajući od datuma otvaranja bolovanja.

\"РезултатKoliko je minimalno potrebno da sam u radnom odnosu da bih ostvarila pravo na porodiljsko bolovanje?
Da biste otišli na porodiljsko bolovanje, ne postavlja se uslov vremenskog perioda prethodnog rada. Vremenski period rada se odnosi samo na formiranje osnova za isplatu naknde zarade koju ćete primati na porodiljskom bolovanju.

Da li mogu da otvorim porodiljsko iako imam ugovor na određeno?
Možete. Poslodavac je dužan da Vam produži ugovor o radu za sve vreme trajanja odsustva po osnovu porodiljskog i bolovanja radi nege deteta.

Šta mi je od dokumentacije potrebno za otvaranje porodiljskog bolovanja?
Od dokumenata za otvaranje porodiljskog bolovanja potrebno vam je:

  • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka koju izdaje ginekolog

  • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu 

  • fotokopija overene zdravstvene knjižice

  • rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo, pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno o pravu sa odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Gde i kome se predaje ta dokumentacija?
Dokumentaciju treba da odnesete u svoje preduzeće, a osoba zadužena za administrativne poslove će obaviti ostatak posla oko otvaranja porodiljskog bolovanja.

Da li imam pravo na korišćenje godišnjeg odmora iako sam na porodiljskom bolovanju?
U toku trajanja ugovora o radu imate pravo na godišnji odmor, ali ga ne možete koristiti u isto vreme kada i porodiljsko bolovanja. Godišnji odmor možete koristiti tek po isteku porodiljskog, odnosno bolovanja radi nege deteta, i to najkasnije do 30.06 u tekućoj godini za prethodnu, Odnosno, ukoliko je reč o prošlogodišnjem godišnjem, morate ga iskoristiti do 30. juna.

Šta mi je potrebno za otvaranje porodiljskog bolovanja, pošto imam sopstveni biznis?
Potrebno je da svom knjigovođi dostavite:

•    izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka koju izdaje ginekolog 
•    fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu 
•    fotokopiju overene zdravstvene knjižice 
•    potvrdu Fonda PIO samostalnih delatnosti od kada ste uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje
•    potvrdu Fonda PIO samostalnih delatnosti o mesečnoj osnovici na koju ste uplaćivali doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za mesec koji prethodi mesecu u kojem je počelo korištenje odsustva i po isteku godine, u roku od tri meseca o konačnoj osnovici
•    rešenje o privremenom zatvaranju radnje ili privremenom poveravanju obavljanja delatnosti drugom licu 
•    ličnu izjavu da u vreme trajanja odsustva nećte obavljati istu ili drugu delatnost 
•    fotokopiju lične karte 
•    fotokopiju kartice tekućeg računa

\"РезултатDa li mogu da dobijem otkaz ako sam trudna ili sam na porodiljskom?
Ne. Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, ženi ne može prestati radni odnos po bilo kom osnovu. 

Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan otkaza ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje trudnoće ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prijema otkaza obavesti poslodavca o postojanju trudnoće i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Šta ako vratim na posao pre isteka porodiljskog bolovanja?
Poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova.

Pauza ili skraćeno radno vreme računaju se u radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

Kako da zatvorim porodiljsko bolovanje?
Po isteku 365 dana od datuma otvaranja porodiljskog bolovanja treba da se vratite na posao. Potrebno je da kod svog ginekologa zaključite bolovanje, a zatim taj papir odnesete u administrativnu službu svog preduzeća ili svom knjigovođi.

 

https://www.paragraf.rs/100pitanja/posao/porodiljsko_odsustvo.html