Škola za trudnice i roditelje ,,Čarolija"

PRAVO NA RODITELJSKI DODATAK

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka , za prvo, drugo, treće I četvrto dete pod uslovom

 

 • Da je državljanin Republike Srbije

 • Da ima prebivalište u Republici Srbiji\"\"

 • Da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

 • Da neposredno brine o detetu za koje podnela zahtev ( i čija deca prethodnog reda rodjenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rodjenja, osim ako je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu radi kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, odnosno ako za to postoji opravdani razlog uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za socijalna pitanja).

U slučaju da majka ima troje dece, a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ima pravo na roditeljski dodatak  i za svako rodjeno deteu tom porođaju u iznosu utvrđeno za cetvrto dete.

Roditeljski dodatak  ne može se ostvariti:

 • Ako majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara

 • Ako roditelji u momentu podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu

\"Фото:Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke na obrascu  RD-1 i sledećih dokaza:

 • Izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu

 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije majke, koje nije starije od šest meseci

 • Fotokopija lične karte majke

 • Fotokopija overene zdravstvene isprave majke

 • Prijave prebivališta za decu o kojoj majka neposredno brine

 • Uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja

Pravo na roditeljski dodatak može da ostvari i otac deteta ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete  ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. Takođe, pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava navedene  uslove, može ostvariti i otac deteta ukoliko majka nije državljanin Republike Srbije.

Kada otac deteta ostvaruje  pravo na roditeljski dodatak, uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak na obrascu RD-2, pored dokaza koje je dužna da podnese majka,otac podnosi i jedan od sledećih dokaza

 • Izvod iz matične knjige umrlih za majku

 • Uverenje organa za starateljstva o činjenici da je majka napustila dete

 • Odluka nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava

 • Izveštaj komisije nadležnog  zdravstvenog  organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti

 • Potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanje kazne zatvora za majku

Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi se najkasnije do navršenih šest meseci života deteta u gradskim sekreterijatima za socijalnu zaštitu.

Visina roditeljskog dodataka utvrđeno od 01. Aprila  2017. godine do 30. Seprembra 2017. godine iznosi: 

Za prvo dete jednokratno 39.345,83 dinara

Za drugo dete , 24 rate, 153.857,09 dinara, 6.410,71 mesečna rata

Za treće dete, 24 rate, 276.930,09 dinara, 11,538,75 mesečna rata

Za četvrto dete, 24 rate, 369.236,22 dinara, 15.384,84 mesečna rata

Izuzetno , kada majka koja ima troje , a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece,ostvariće pravo na roditeljski dodatak  za svako dete rođeno u tom porođaju u iznosu koji je utvrđen za četvrto dete, u 24 rate, 369.236,22 dinara, 15.384,84 mesečna rata.

Ukoliko je u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napustio dete, obustaviće se dalja isplata do pribavljanja dokaza nadležnog organa starateljstva o tome ko će nastaviti staranje o detetu. Prvostepeni organ će prikupljenu dokumentaciju dostaviti ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja, koje će doneti odluku o daljoj isplati roditeljskog prava.

Izvor: https://www.trudnicko-porodiljski-servis.com